NVP Nieuwsoverzicht

Symposium Kwaliteit en voedselveiligheid in slachthuizen

Febev, VIP en NVP organiseren in samenwerking met IPV een symposium over de vooruitgang op vlak van voedselveiligheid en kwaliteit in slachthuizen en welke tools nuttig kunnen zijn om medewerkers te responsabiliseren waardoor verdere verbetertrajecten kunnen worden uitgestippeld in samenwerking met het management van de ondernemingen.
Zowel het FAVV als Ugent belichten elk waar de sterke en zwakke punten zitten vanuit hun ervaringsveld om tot een aantal sleutelelementen te komen die essentieel zijn voor succes. Finaal worden deze inputs aangewend om management en quality managers te wijzen op het uitstippelen van een groeistrategie om tot concrete resultaten te komen.
Alle CEO's worden hierop samen met hun quality managers uitgenodigd. 
Klik hier voor de praktische informatie of Klik hier om u in te schrijven

Opleiding functionaris dierenwelzijn

Sinds 1 januari 2013 moeten alle grotere slachthuizen volgens een Europese verordening een functionaris voor het dierenwelzijn in dienst hebben. Met grotere slachthuizen bedoelen we slachthuizen die meer dan 1.000 grootvee-eenheden of meer dan 150.000 stuks pluimvee of konijnen per jaar slachten.  De functionaris voor het dierenwelzijn moet hiervoor een specifiek getuigschrift van vakbekwaamheid behalen door een opleiding te volgen en vervolgens succesvol het examen af te leggen. 
Daarom organiseren Febev, VIP en NVP in samenwerking met IPV nogmaals een opleiding Functionaris Dierenwelzijn, goedgekeurd door de Vlaamse Overheid, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst Dierenwelzijn. De opleiding duurt twee halve dagen. Daarna kan een individueel, mondeling examen afgelegd worden. Sinds 2014 dient ook het slachthuispersoneel dat levende dieren behandelt, een getuigschrift te behalen. Dat kan o.a.  na het volgen van een opleiding verzorgd door de functionaris dierenwelzijn verbonden aan het slachthuis waar ze werken. De deelnemers aan deze opleiding ‘Functionaris dierenwelzijn’ krijgen tijdens de opleiding alvast meer uitleg hierover.
Klik hier voor een uitgebreide situering van de opleiding en praktische informatie en data.(link is external)

Grote fusie in de Franse pluimveesector

De coöperatie Sofiprotéol en LDC, het grootste pluimveebedrijf in Frankrijk hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Het doel is om de sterke stijging van de invoer van pluimveevlees in Frankrijk te stoppen.  Momenteel wordt meer dan 40% van het pluimvee voor menselijke consumptie  geïmporteerd, terwijl dat 20 jaar geleden amper 10% bedroeg.  Met deze strategische samenwerking willen beide bedrijven de binnenlandse productie optrekken.  Daarvoor zal LDC ongeveer 100 miljoen euro investeren in productie-eenheden. In de regio Bretagne zal dit het effect van het faillissement van Tilly-Sabco en de afslankingen bij Groupe Doux compenseren.   De vijf vestigingen die het consortium daar heeft, zullen onder de naam Société Bretonne de Volaiilles (SBV) werken.  Sofiprotéol is belangrijke partner voor LDC omdat het een sterke speler is in de Horeca-sector en voor contracten met McDonald's en Burger King kan zorgen.   Beide ondernemingen willen door deze samenwerking een goede positie opbouwen in Europa.

Meer financiële en achtergrondinformatie over deze fusie vindt u op deze franstalige pagina(link is external)

 

 
Pluimveevlees wordt de grootste vleescategorie 
Volgens een rapport van OESO en FAO over de toekomst van de vleesmarkt zal  pluimveevlees binnen 6 jaar de grootste vleescategorie ter wereld zijn.    Pluimveevlees zal volgens hen zo populair worden door de vraag van de consument en door enkele grote voordelen van pluimveevlees bij de productie.  Kip kan zeer snel worden geproduceerd en op een kleinere oppervlakte zodat het ook kan dicht bij de consument in grote steden kan worden gekweekt.   Pluimveevlees heeft een lage voederconversie en is dus ook op dat vlak een zeer efficiënte vleessoort. 
Dierziektes en plagen kunnen wel een bedreiging vormen voor deze verwachte groei.  Vogelpest zoals die nu in het Midden-Oosten is uitgebroken en vogelgriep kunnen de productie veel schade toebrengen.  
Verder verwachten  FAO en OESO  dat de huidige vleesconsumptie nog met minstens 1,6% per jaar zal stijgen en dat 72 procent van die stijging wordt  ingevuld met pluimveevlees.
 
 
Aandachtspunten voor slachterijen bij controles van het FAVV  
Om slachterijen van konijnenvlees te helpen bij het voldoen aan alle wettelijke voorschriften, vat de omzendbrief van het FAVV de belangrijkste zaken samen.  Op welke zaken letten zij tijdens controles en
waarbij worden het vaakst problemen vastgesteld.  In deze omzendbrief vindt u een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten en voorschriften  (bron: FAVV). 
 
Nieuwe problemen in diervriendelijke stalsystemen  
Het VILT onderzocht dierenwelzijn bij leghennen waarbij  2.350 leghennen in volières 
werden onderzocht.  2/3 van hen heeft ooit  tijdens de legperiode een breuk in het
borstbeen opgelopen. Oorzaak is waarschijnlijk  de verplichte zitstok.
Door de breuken daalt de kwaliteit van de eieren en de productie. Er is dus 
economische schade en er blijft een probleem  met dierenwelzijn.  VILT onderzoekt 
alternatieven om deze schade te beperken en te voorkomen zoals bijvoorbeeld het plaatsen
van loopladdertjes tussen de volière-etages. 
 
AMCRA: halveren van antibiotiagebruik voor 2020  
AMCRA VZW, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België, heeft 10 streefdoelen en actiepunten uitgewerkt om antibiotica rationeleren in te zetten.  In samenwerking met grote partners zoals Pharma.be, het Algemeen Boerensyndicaat en de universiteit Gent kwam AMCRA tot volgende kerndoelstellingen. De concrete resultaten 
worden jaarlijks geëvalueerd zodat men kan nagaan of bepaalde doelstellingen gehaald werden en of er nood is aan bijsturing.
 
 1. 50% minder antibioticagebruik tegen 2020, ofwel een jaarlijkse reductie van 7%
 2. Een reductie met 75% van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020
 3. 50% minder AB gemedicineerde voeders tegen 2017
 4. Een datacollectiesysteem dat het antibioticagebruik op elk landbouwbedrijf kan meten en opvolgen
 5. Een plan van aanpak voor ieder veehouderbedrijf
 6. Via een datacollectiesystemen worden streefwaarden opgesteld voor het gebruik van antibiotica per bedrijf en per dierenarts
 7. Antibiotica mag niet preventief gebruikt worden
 8. Een grote en langdurige sensibiliseringcampagne om alle betrokkenen te wijzen op het belang van antibiotica-reductie
 9. AMCRA vraagt de overheid om intensieve controles uit te  voeren op geneesmiddelenstromen en op de correcte registratie in de datacollectiesystemen
 10. Alle resistentie-gegevens moeten zoveel mogelijk publiek beschikbaar gemaakt worden zodat AMCRA dit beter in kaart kan brengen en opvolgen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe problemen in diervriendelijke stalsystemen  
 
 
Het VILT onderzocht dierenwelzijn bij leghennen waarbij  2.350 leghennen in volières 
werden onderzocht.  2/3 van hen heeft ooit  tijdens de legperiode een breuk in het
borstbeen opgelopen. Oorzaak is waarschijnlijk  de verplichte zitstok.
Door de breuken daalt de kwaliteit van de eieren en de productie. Er is dus 
economische schade en er blijft een probleem  met dierenwelzijn.  VILT onderzoekt 
alternatieven om deze schade te beperken en te voorkomen zoals bijvoorbeeld het plaatsen
van loopladdertjes tussen de volière-etages. 

 

 
AMCRA: halveren van antibiotiagebruik voor 2020  
AMCRA VZW, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België, heeft 10 streefdoelen en actiepunten uitgewerkt om antibiotica rationeleren in te zetten.  In samenwerking met grote partners zoals Pharma.be, het Algemeen Boerensyndicaat en de universiteit Gent kwam AMCRA tot volgende kerndoelstellingen. De concrete resultaten 
worden jaarlijks geëvalueerd zodat men kan nagaan of bepaalde doelstellingen gehaald werden en of er nood is aan bijsturing.
 
 1. 50% minder antibioticagebruik tegen 2020, ofwel een jaarlijkse reductie van 7%
 2. Een reductie met 75% van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020
 3. 50% minder AB gemedicineerde voeders tegen 2017
 4. Een datacollectiesysteem dat het antibioticagebruik op elk landbouwbedrijf kan meten en opvolgen
 5. Een plan van aanpak voor ieder veehouderbedrijf
 6. Via een datacollectiesystemen worden streefwaarden opgesteld voor het gebruik van antibiotica per bedrijf en per dierenarts
 7. Antibiotica mag niet preventief gebruikt worden
 8. Een grote en langdurige sensibiliseringcampagne om alle betrokkenen te wijzen op het belang van antibiotica-reductie
 9. AMCRA vraagt de overheid om intensieve controles uit te  voeren op geneesmiddelenstromen en op de correcte registratie in de datacollectiesystemen
 10. Alle resistentie-gegevens moeten zoveel mogelijk publiek beschikbaar gemaakt worden zodat AMCRA dit beter in kaart kan brengen en opvolgen