Noodmaatregelen ziekte van Newcastle

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli 2018 noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle (NCD) in de hobbysector tegen te gaan.

Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.

Voor de professionele pluimveehandel betekenen de huidige verbodsbepalingen dat de verkoop van pluimvee en hobbypluimvee op markten en de verkoop van deze dieren aan particulieren van op het pluimveebedrijf niet mogelijk zijn.

Het FAVV zal het besluit met de noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit (klik hier) waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden.

Tegelijk worden evenwel derogaties voorzien die de verkoop aan hobbyhouders van op het pluimveebedrijf weer mogelijk maken en die pluimveehandelaars in staat stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, inbegrepen openbare markten, te hernemen.

Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren. Ik benadruk dat het hier, behalve de verplichting om dode dieren te laten onderzoeken, om voorwaarden gaat die ook voordien moesten nageleefd worden, maar die in het besluit verduidelijkt worden of enigszins aangepast zijn aan de dreiging van NCD en AI.

Een pluimveehandelaar zal dan ook voortaan zijn activiteiten maar kunnen uitvoeren onder de volgende voorwaarden:

 • Het pluimvee, aanwezig op zijn eigen bedrijf of dat door hem wordt verhandeld, mag voortaan enkel afkomstig zijn van bedrijven met een toelating 10.1 of 10.2. De aankoop van dieren van particulieren is met andere woorden strikt verboden.
 • Dit pluimvee is op de toeleverbedrijven correct gevaccineerd tegen ND (cf. wettelijk schema voorzien in het MB van 25.01.1993).
 • Voor elk naar de pluimveehandelaar te vervoeren toom wordt een papieren verplaatsingsdocument in 3-voud (model opvraagbaar bij het secretariaat), opgemaakt (voor de laadplaats, losplaats en vervoerder) waarop steeds het luik “vaccinatie” volledig is ingevuld.

Deelname aan markten en andere commerciële verzamelingen

 • Telkens de pluimveehandelaar deelneemt aan een commerciële verzameling van pluimvee en hobbypluimvee, dient hij een zelfde verplaatsingsdocument op te maken, evenwel zonder het luik vaccinatie in te vullen. Dit document geldt voor de verplaatsing heen en terug.  Behalve dit document, moet hij ook voor elk te koop gesteld lot pluimvee de eerdere verplaatsingsdocumenten van de toeleverbedrijven (met daarop de vaccinatiegegevens van de aangevoerde dieren) meehebben om deze bij een controle op de markt of tijdens het vervoer te kunnen voorleggen.
 • De pluimveehandelaar maakt elke week ten laatste op vrijdag de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week over aan zijn LCE.  Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in die planning zijn opgenomen.

 De pluimveehandelaar houdt van alle pluimvee en andere vogels (dus hobbypluimvee inbegrepen) die hij houdt op zijn bedrijf of verhandelt een register bij met de volgende gegevens:

 • datum van aanvoer;
 • aantal aangevoerde dieren;
 • herkomst van de dieren;
 • aantal verkochte dieren per dag op de inrichting en/of op de markt(en);
 • productiviteit van de toom waaronder verbruik van voeder;
 • aantal zieke en gestorven dieren en de oorzaken daarvan.

Verhoogd toezicht

De pluimveehandelaar dient elk gestorven dier, uitgezonderd kuikens jonger dan 2 weken, over te brengen of te laten overbrengen naar DGZ of ARSIA voor onderzoek op de ziekte van Newcastle en vogelgriep. De kosten voor de onderzoeken zijn ten laste van het Agentschap, de kosten van de aanvoer zijn voor eigen rekening.

Vaccinatie

Indien de pluimveehandelaar nog pluimvee of hobbypluimvee op zijn bedrijf heeft van vóór het ingaan van de noodmaatregelen op 2 juli 2018 en die niet afkomstig zijn van de bedrijven met een toelating 10.1 of 10.2, dan mogen deze dieren pas verhandeld worden nadat ze een volledige vaccinatie tegen NCD hebben ondergaan (cf. wettelijk schema voorzien in het MB van 25.01.1993). Zij moeten bovendien apart gehouden worden van het pluimvee dat nadien is aangevoerd.

Pluimvee of hobbypluimvee, die sinds 2 juli 2018 in de stal aanwezig zijn en al wel correct gevaccineerd werden, kunnen wel onmiddellijk verhandeld worden. Indien deze dieren meegaan naar de markt, dan moet het vaccinatieattest, opgesteld door de eigen dierenarts of meegegeven bij de aankoop van de dieren, worden meegenomen als bewijs van de vaccinatie; dit vervangt dan het nieuwe document dat anders opgesteld wordt bij de toeleveraar.

Het FAVV verwacht dat elke pluimveehandelaar zich strikt aan deze voorwaarden houdt. Er worden geen uitzonderingen of afwijkingen op de voorwaarden toegestaan, noch eigen interpretaties door de handelaar.

Ingeval er een overtreding wordt vastgesteld, zullen er zonder pardon gepaste maatregelen genomen worden.

Het FAVV doet alle mogelijke inspanningen om alle gemeenten en steden te verwittigen van de nieuwe voorwaarden voor verkoop op de markt en vraagt hen ook om strikt toe te kijken dat de verkopers zich houden aan deze regels.

Het is in de eerste plaats evenwel aan de pluimveehandelaar zelf om ervoor te zorgen dat hij volledig met alle gevraagde voorwaarden in orde is. Hij zal zich dus in geen geval kunnen verschuilen achter onwetendheid of onterechte toestemming van de markttoezichter van de organiserende gemeente of stad, wanneer bij een controle van het Agentschap een overtreding blijkt.