Privacyverklaring

PRIVACY

 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR):

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De website www.pluimveeslachthuizen.be heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen voor leden en geïnteresseerden uit de pluimveevlees- en konijnenvleessector.

Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

 

1. Bescherming van de persoonsgegevens

www.pluimveeslachthuizen.be is een website beheerd door NVP VZW die tot doel heeft de belangen van de sector in het algemeen en van de aangesloten leden in het bijzonder te verdedigen.

NVP verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

 

2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van gerechtvaardigd belang voor de verdediging van uw belangen als lid van NVP zoals gedefinieerd in zijn statuten.

 

3. Wat is de wettelijke basis?

De basis voor het gebruik van uw gegevens is: gerechtvaardigd belang

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • uw persoonlijke gegevens (naam, adres, …);
 • uw contactgegevens;
 • de bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting als lid (zoals aantal werknemers, nummer paritair comité,…);

 

5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?

 • uw persoonsgegevens:
 • uw contactgegevens:
 • U (via de formulieren van NVP).
  • uw bijzondere gebeurtenissen:
   • U (via telefonisch contact of tijdens meetings in het kader van individueel advies)
   • uw betalingsgegevens:
   • U (via de betaling van het lidgeld).

 

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen gedurende uw volledige beroepsloopbaan met het oog op het vaststellen van uw rechten op de voordelen.

 

7. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?

 • de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken;
 • externe verzenddienst van mailings en magazines;
 • de uitvoerder van het secretariaat van NVP
 • de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek.  In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

8. Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten, leeft NVP de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.

 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, stuurt u hiertoe een verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming van NVP op het mailadres: privacy@sectors.be.

 

9. Kunt u uw toestemming intrekken?

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kan U deze toestemming te alle tijden intrekken.

 

10. Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 11).

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en beroep bij de rechter in te stellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat een verwerking van op u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om een klacht in te dienen, kunt u een aanvraag richten tot:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen
E-mail: contact@apd-gba.be

 

11. Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming (DPO)

Stuur een mail naar privacy@sectors.be