Statuten NVP

BENAMING: Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen

Rechtsvorm: v.z.w.

Zetel: Anspachlaan 111 bus 13, 1000 Brussel

GEOÖRDINEERDE STATUTEN

 

I. ALGEMEEN

 

Artikel 1    De vereniging

De Vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder een vereniging zonder winstoogmerk (‘vzw’) op grond van de toepasselijke bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’).

Deze vereniging werd opgericht op 29 maart 1961 (B.S. 11 mei 1961).

 

Artikel 2    Benaming

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen”, afgekort NVP v.z.w, in het Frans: Fédération Nationale des Abattoirs de Volailles et des Ateliers de Découpe, afgekort NVP a.s.b.l.

Deze naam komt voor in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige vermelding van het adres van de zetel.

 

Artikel 3    Maatschappelijke zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vereniging binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van deze statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging.

 

Artikel 4    Belangeloos doel en voorwerp (activiteiten)

§ 1    De VZW heeft een belangeloos doel: de zelfstandige personen en bedrijven te verenigen die het beroep van slachter van pluimvee, konijnen of wild, versnijder van pluimveevlees, konijnenvlees of wild, groothandelaar in pluimveevlees, konijnenvlees of wild en verwerker van pluimveevlees, konijnenvlees of wild en de hiermee verwante beroepen op een erkende wijze uitoefenen.

§ 2     De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

 1. hun beroepsbelangen te verdedigen en te bevorderen, zowel op economisch, sociaal en juridisch als op moreel en maatschappelijk vlak;

 2. een geest van verstandhouding, morele steun en beroepsethiek bij de leden bevorderen;

 3. advies verlenen op bedrijfseconomisch, administratief en socio-economisch vlak;

 4. het bevorderen van de nascholing en beroepsvervolmaking van de leden;

 5. het informeren van de leden over de ontwikkelingen in de beroepssector;

 6. en, in het algemeen, hetzij afzonderlijk, hetzij gemeenschappelijk, alle initiatieven ontwikkelen en alle maatregelen treffen die zij nuttig acht voor de beroepsbelangen van de leden en voor de organisatie in zijn geheel.

 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

De vereniging mag tot het bereiken van haar doelstellingen bijdragen en vergoedingen innen om haar lasten en kosten te dekken.  Zij mag roerende en onroerende goederen, indien nodig voor de verwezenlijking van haar doel, verwerven en bezitten, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik.  De vereniging kan in rechte optreden als eiser of verweerder.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

 

Artikel 5    Duur

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.

 

Artikel 6    Aansluiting interprofessionele organisatie

De vereniging kan aansluiten bij een interprofessionele organisatie.  Bij de acties die worden verricht ter verwezenlijking van haar doelstelling streeft de vereniging na dit te doen in maximale synergie met acties, manifestaties, standpunten, etc… van deze interprofessionele organisatie.

 

 

II.LEDEN

 

Artikel 7    Aantal

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt.  Het minimum is vastgesteld op vijf.  De leden maken samen de algemene vergadering uit.

 

Artikel 8    Samenstelling ledenbestand

De vereniging staat open voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen welke actief zijn in de pluimveevleessector, konijnenvleessector en wildsector.

De voorwaarden om lid te worden van de VZW zijn de volgende:

 • De statuten en in het bijzonder het belangeloos doel onderschrijven

 • Actief zijn in de pluimveevleessector, konijnenvleessector en wildsector

 • Akkoord gaan met de praktische afspraken rond het lidmaatschap (bv. lidgeld)

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de leden. Het bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat- lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet, als lid tot de VZW wordt toegelaten. Deze beslissing tot het al dan niet toelaten van een lid, moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Artikel 9    Uitsluiting en ontslag

§1    De uitsluiting van een lid kan alleen op voorstel van het bestuursorgaan en met twee/derde van de vertegenwoordigde of aanwezige stemmen op de algemene vergadering.  Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering.  Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

§ 2   Elk lid kan uit de vereniging treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij het bestuursorgaan.

§ 3   Een lid dat zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald binnen de maand na schriftelijke aanmaning of dat ophoudt de functies te vervullen krachtens dewelke hij of zij tot lid van de algemene vergadering werd aangeduid, wordt geacht ontslag te nemen.

§ 4   Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit en kan niet de teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen of welk vermogen van de VZW ook.

 

Artikel 10  Lidmaatschapsbijdrage

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.  De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage mag niet hoger zijn dan 10.000 euro.

Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bedrag en deelt dit mee aan alle leden.  Indien dit niet verandert hoeft dit niet gecommuniceerd te worden.

Een geschorst, ontslagnemend of uitgesloten lid, is gehouden de bijdrage of stortingen van het lopende jaar te betalen en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

 

III.ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 11  Samenstelling Algemene Vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.

 

Artikel 12  Bevoegdheden

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet en door onderhavige statuten worden toegewezen.  Behoren met name tot haar bevoegdheid:

 1. de wijziging van de statuten

 2. de benoeming en het ontslag van bestuurders

 3. in voorkomend geval de benoeming en ontslag van commissaris(sen)

 4. de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen, evenals de ontlasting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen)

 5. de vrijwillige ontbinding van de vereniging

 6. de uitsluiting van een lid

 7. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

 8. om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

 9. alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

 

Artikel 13  Uitnodiging

§ 1  De algemene vergadering gaat minstens één maal per jaar door.  Ten allen tijde kan op beslissing van het bestuursorgaan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, in het bijzonder wanneer minstens één vijfde van de leden daartoe verzoeken.  In dat geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
Elke vergadering gaat door op de datum, uur en plaats aangeduid in de uitnodiging.  Alle leden moeten er toe uitgenodigd worden.

§ 2  Het bestuursorgaan stelt de agenda vast.  Elk voorstel, getekend door één twintigste van de leden moet op de agenda geplaatst worden.  De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk 10 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan het bestuursorgaan.  Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd.

§ 3  De uitnodiging voor de algemene vergadering gebeurt door het bestuursorgaan per gewone brief of e-mail, die ten minste 15 dagen voor de vergadering verzonden wordt.  Zij vermeldt de agenda.  § 4  Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen leden op afstand deelnemen aan de algemene vergadering. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens de vergadering. Tevens moet het de leden in staat stellen om hun stemrecht en/of vraagrecht uit te oefenen. Een lid dat op deze manier op afstand deelneemt aan de algemene vergadering wordt gelijkgesteld met een lid dat daadwerkelijk fysiek aanwezig is op de algemene vergadering.

 

Artikel 14  Deelname aan de algemene vergadering

§ 1  Elk lid heeft het recht aan de algemene vergadering deel te nemen.  Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een een ander lid.  Elk lid kan slechts beschikken over drie volmachten.  Alle leden hebben gelijk stemrecht in de algemene vergadering.

§ 2  De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

Artikel 15  Beslissingen

§ 1  De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens de gevallen waarover de wet of onderhavige statuten anders beslissen.  Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

§ 2  De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.

§ 3  De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging bij een aanwezigheid van ten minste twee derde van de werkelijke leden en bij een bijzondere meerderheid van vier vijfde van de stemmen.

§ 4  De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een register van notulen. Het register maakt deel uit van het interne VZW-dossier. De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen.  Het register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar het ter inzage ligt van elk lid.

§ 5  Elke wijziging van onderhavige statuten wordt onmiddellijk neergelegd bij de griffie en moet gepubliceerd worden als uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.  Hetzelfde geldt voor elke benoeming of stopzetting van de functie van bestuurders en, in voorkomend geval van commissaris(sen).

 

Artikel 16  Intern reglement

Het bestuursorgaan kan een huishoudelijk reglement opstellen dat, indien goedgekeurd door de algemene vergadering, bindend is voor de leden.

 

 

IV.BESTUURSORGAAN

 

Artikel 17  Samenstelling Bestuursorgaan

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste 3 leden, en ten hoogste 12 leden.  De bestuurders worden door de algemene vergadering onder de actieve leden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een effectief lid zijn van de vereniging

 • gemotiveerd zijn om het belangeloos doel van de vereniging mee te helpen vormgeven

 • akkoord gaan met de door het bestuursorgaan uitgewerkte procedure tot aanvaarding als bestuurder

 

Artikel 18  Werking

Het bestuursorgaan duidt een gedelegeerd bestuurder/algemeen secretaris aan, die de vereniging van vertegenwoordigen.  Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter.  Het is ook mogelijk dat het bestuursorgaan één of twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester kiest.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.  De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.  Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

 

Artikel 19  Mandaat

De bestuurders zijn herkiesbaar.  Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

 

Artikel 20  Bijeenroeping

Het bestuursorgaan wordt regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter op eigen initiatief of op verzoek van ten minste één vierde van de bestuurders.  De oproeping gebeurt per brief of per email, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.  De notulen worden overgemaakt aan alle bestuurders. Ze worden tevens bewaard op de maatschappelijke zetel, waar al de belanghebbenden er kennis van kunnen nemen.  De notulen maken deel uit van het interne VZW-dossier.

 

Artikel 21  Bevoegdheid

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van alle daden van beheer of van beschikking nodig voor het bereiken van het doel van de vereniging, en die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

Het bestuursorgaan bestuurt de VZW en vertegenwoordigt de VZW in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen.

 

Artikel 22  Algemene vertegenwoordigingsclausule

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de VZW vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de handtekening van de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of de gezamenlijke handtekening van 2 bestuurders. De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Onder dagelijks bestuur worden onder meer begrepen de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling, alle verrichtingen met de financiële instellingen (incl. leasingcontracten), alle contracten mbt personeel, partners, sponsors, leveranciers en onderaannemers.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden aanstellen die geen bestuurder zijn. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

 

Artikel 23  Dagelijks Bestuur

§ 1  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging afvaardigen aan een of meer personen.  Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt moet worden gespecifieerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur betreft als de externe vertegenwoordiging voor dat dagelijks bestuur.

§ 2  Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat onder “dagelijks bestuur” wordt aanzien, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die wegens hun minder belang of wegens hun urgentie een onverwijlde beslissing vragen die het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of wenselijk maken.

§ 3  De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en via een uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

§ 4  Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan, wordt de vereniging ten aanzien van derden geldig verbonden door de Voorzitter en de Algemeen Secretaris/Gedelegeerd Bestuurder of één van beiden, samen optredend met één bestuurder, zonder dat deze van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moet doen blijken.

 

 

V.SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 24  Jaarrekening

Het boekjaar van de vzw begint op 01/01 en eindigt op 31/12.

Elk jaar, op 31 december, wordt de rekening van het werkingsjaar afgesloten.  De begroting van het volgende jaar wordt opgemaakt door het bestuursorgaan en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.  De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

 

Artikel 25  Ontbinding

Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding.  Deze voorstellen worden voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum 1/5 van alle leden.  De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.  De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in deze statuten.  Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig de vzw-wetgeving.  Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven.  In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone algemene vergadering over de finale bestemming van het netto-actief.

 

Artikel 26  Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

De statuten werden opgesteld overeenkomstig het Wetboek vennootschappen en verenigingen.  Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.