Watergehalte in pluimvee

In 2014 heeft de Economische Inspectie van de FOD Economie in totaal 32.700 onderzoeken gevoerd, wat leidde tot 2.841 waarschuwingen en 3.816 processen-verbaal. Ze behandelde ook 16.511 meldingen en vragen om informatie van consumenten, ondernemingen, organisaties en overheden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Economische Inspectie.  Het volledige verslag vindt u hier
Er werd ook onderzoek gevoerd in onze sector.  We geven hier meer informatie over:
 
8.1.5.3. Watergehalte in pluimvee
EG-verordening 543/2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) Nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten overeenkomstig artikel 75 betreffende de handelsnormen voor vlees van pluimvee.
Er moeten bij producenten (slachterijen, uitsnijderijen) en verkopers (groot- en kleinhandel) regelmatig controles uitgevoerd worden op het watergehalte van zowel vers als bevroren vlees van kippen en ander gevogelte26. In 2014 werden 59 stalen genomen, waarvan het merendeel van bevroren kippenborstfilets. Uit de analyses bleek dat 6 stalen (10 %) meer water bevatten dat wettelijk toegelaten. In 1 geval was de foutenmarge die bij de analyseresultaten wordt gehanteerd, ruim overschreden; voor ongeveer 1,5 ton kippenvlees werd daarom een verbod opgelegd om deze producten als zodanig binnen de Europese Unie te verhandelen.
Telkens ging het om bevroren kippenvlees dat afkomstig was uit derde landen of uit een andere EU-lidstaat. In twee gevallen betrof het voorverpakte bevroren kippenbouten afkomstig van een buurland die in de rekken lagen bij een grote distributieketen; alle andere gevallen hadden betrekking op kippenvlees bestemd voor verdere verwerking in de voedingsindustrie of de horeca.
Geruststellend voor de consument is dat noch in 2014 noch in de voorbije jaren toegevoegd water is aangetroffen bij vers kippenvlees dat in de kleinhandel (slager, supermarkt, markt…) wordt verkocht.
De hierboven vermelde vaststellingen wijzen op frauduleuze praktijken door het toevoegen van 15 tot 25 % water via technieken als glaceren (voorzien van een ijslaag) en injecteren of vochtopslorping. Resultaat is dat de klant (handelaar en consument) bedrogen wordt en dat de marktpositie van bonafide bedrijven schade lijdt.
Met het FAVV en de douane worden gegevens uitgewisseld om de trafiek van verdachte partijen op te sporen. Voor 2015 zullen dezelfde inspanningen worden geleverd om deze frauduleuze praktijken een halt toe te roepen.