dierenwelzijn pluimveekolom

Op 19 juni kwam de pluimveekolom uitgebreid in het nieuws met betrekking tot dierenwelzijn en vangploegen. Ook de slachthuissector ontsnapt niet aan dierenwelzijn.  Het NVP, VIP en Vlaams Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts hebben lang onderhandeld om een convenant te maken aangaande de aanpak ter bevordering van het dierenwelzijn in de pluimveeslachthuizen.

Klik hier voor het convenant.

Het gaat vooral over een aantal engagementen, hierbij een kort overzicht van de belangrijkste elementen voor de pluimveeslachthuizen:

 • TERUGDRINGEN DOA's (dead on arrival):  engagement voor verbeteracties in de ganse pluimveekolom (VEPEK-document in bijlage bij het convenant)
 • CAMERATOEZICHT
  Cameratoezicht stelt de slachthuisuitbater in staat om een vorm van monitoring toe te passen, als aanvulling op de dagelijkse controles en opvolging op de werkvloer. Het beeldmateriaal zal de slachthuisuitbater in staat stellen om structurele problemen te capteren, alsook om het personeel te sensibiliseren en waar nodig te corrigeren, wat finaal zal uitmonden in verbeterde operationele opvolging van alle dierenwelzijnsaspecten. Het verschaft de aangestelde verantwoordelijken permanent inzicht in de toegepaste werkmethoden en verhelpt aldus de niet-continue aanwezigheid op de werkvloer.
  VIP en NVP engageren zich om hun leden aan te zetten tot het plaatsen van camera's op strategische locaties voor controle van het dierenwelzijn, met name ter hoogte van de wacht- en losplaats, het aanhangen van pluimvee, de verdoving en het kelen.
  Het cameratoezicht wordt georganiseerd met respect van de privacywetgeving, zowel wat de bewaarduur van de beelden betreft (maximaal 14 dagen) als met betrekking tot de modaliteiten omtrent het filmen van personen zoals beschreven in de Belgische privacywetgeving. De beelden zijn op het pluimveeslachthuis ter plaatse opvraagbaar en raadpleegbaar, voor de aangestelde persoon en vervanger van de bevoegde dienst, en dit in aanwezigheid van een door het pluimveeslachthuis aangestelde verantwoordelijke.
  De bevoegde dienst communiceert de naam van de aangestelde en vervanger aan het pluimveeslachthuis, zodat ze op naam kunnen worden opgenomen op de lijst van personen met machtiging om inzage te krijgen in het beeldmateriaal.  Beide partijen vergewissen zich er van dat deze werkwijze conform is met de Belgische privacywetgeving.
  VIP en NVP engageren zich om de pluimveeslachthuizen er op te wijzen dat wie de functie van AWO uitoefent, eveneens toegang dient te hebben tot de camerabeelden en dus in de lijst personen met machtiging om inzage te krijgen in het beeldmateriaal wordt opgenomen.
 • ANIMAL WELFARE OFFICER FUNCTIE
  VIP en NVP engageren zich om hun leden duidelijk te maken dat de functie van AWO dient te worden verstevigd middels de invoering van volgende elementen binnen de organisatie:
  • Opname van de AWO als staffunctie;
  • Het organigram dient aantoonbaar te maken dat de AWO een rechtstreekse rapporteringsbevoegdheid heeft naar het (senior) management;
  • De management review uitgevoerd door het bedrijf dient duidelijk te maken dat de prestatie van het bedrijf op vlak van dierenwelzijn werd geëvalueerd en al dan niet aanleiding heeft gegeven tot de creatie of bijsturing van doelstellingen in het kader van dierenwelzijn die het bedrijf zich voorneemt te realiseren.
 • DOORLICHTING VAN DE SECTOR
 • OPLEIDING
  VIP en NVP engageren zich om samen met het opleidingsinstituut voor de voedingsindustrie (Alimento) de opleidingssessies "AWO" voldoende frequent te organiseren, inclusief de mogelijkheid tot het aanbieden van in-house opleidingen voor slachthuismedewerkers die met levende dieren omgaan.
 • TRANSPARANTIE TUSSEN ACTOREN