Belplume

ALGEMEEN
 
Belplume is een project voor Integrale Ketenbeheersing van braadkip.
De bedoeling is dat braadkippenvlees, geproduceerd onder het Belplume-lastenboek, in de verschillende schakels van de productieketen voldoet aan vooropgestelde normen voor 
• voedselveiligheid 
• kwaliteit 
• traceerbaarheid.
 
De schakels van de keten
 
Belplume is gestart bij
• opfokkers 
• vermeerderaars 
• braadkippenhouders
 
Vervolgens werden anderen ingeschakeld:
• broeiers 
• slachthuizen 
• uitsnijderijen
 
Ook bedrijven die diensten verlenen aan pluimveehouders worden in het project betrokken. Deze diensten zijn bij voorbeeld ongediertebestrijding, laden en lossen van de kippen, enten van de kippen en andere diensten.
Zo betrekt Belplume alsmaar meer actoren om kwaliteitsproducten op de markt te brengen.
 
BELPLUME VOOR PLUIMVEESLACHTHUIZEN EN UITSNIJDERIJEN
 
Eind 2005 werd de generische autocontrolegids voor de braadkippenslachthuizen en –uitsnijderijen goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  Het Belplume-lastenboek voor de braadkippenslachthuizen en -uitsnijderijen  gaat verder dan de sectorgids, en bevat tevens een aantal milieu-voorwaarden.
 
Het braadkippenslachthuis en/of de uitsnijderij dienen eerst en vooral de generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij correct te implementeren.
 
Tevens zijn de voorwaarden omtrent de volgende punten essentieel:
• Exclusiviteit: de aangeleverde braadkippen dienen (bij aanvang) voor minstens 80 % afkomstig te zijn van Belplume-erkende bedrijven; 
• Terugkoppeling van informatie naar de pluimveehouder (aanvoerrapport, keuringsbevindingen, e.a.); 
• Salmonella-monitoring en -preventie.
 
Als mede-oprichter van het Belplume-programma zijn de gespecialiseerde braadkippenslachthuizen begaan met het welslagen ervan. Daarom engageren ze zich om de waarborgen die vervat zijn in het Belplume-lastenboek naar best vermogen over te brengen naar hun binnen- en buitenlandse klanten, als basis voor een duurzame handelsrelatie.
 
Het Belplume-programma werd opgestart eind 2003 bij de braadkippen- en reproductiebedrijven. In totaal zijn 880 bedrijven na een gunstige erkenningsaudit opgenomen in het Belplume-programma. Het merendeel van deze bedrijven kreeg een eerste certificaat in 2004 waardoor ze nu toe zijn aan hun eerste opvolgingsaudit. Bij 390 van de bedrijven die hun eerste opvolgingsaudit achter de rug hebben, werd het certificaat al verlengd voor een jaar.
 
Sinds november 2004 kunnen ook de broeierijen zich aanmelden. Inmiddels hebben 13 broeierijen die stap gezet wat overeenkomt met ruim 90 % van de productie van ééndagskuikens in België. De afgelopen maanden werd bij de meerderheid hiervan een erkenningsaudit uitgevoerd. Aan 6 van de 13 aangemelde braadkippenbroeierijen kon reeds een Belplume-certificaat uitgereikt worden.
 
GELIJKBAARDIGHEID IKB KIP EN BELPLUME
 
De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) uit Nederland en de Belgische vzw Belplume tekenden in 2006 een samenwerkingsovereenkomst over de gelijkwaardigheid tussen de kwaliteitssystemen IKB Kip en Belplume vastlegt.
 
Geen dubbele controles meer
 
De overeenkomst heeft vooral tot doel de dubbele controles voor bedrijven die aan beide kwaliteitssystemen deelnemen te laten wegvallen. Bovendien laat de overeenkomst toe om broedeieren, levende dieren en producten uit te wisselen tussen beide kwaliteitssystemen.
De PVE en vzw Belplume geloven dat de gelijkwaardigheid een groei in de afzetmogelijkheden toelaat.
 
Alleen voordelen door gelijkwaardige systemen
 
Sinds de start van Belplume heeft de Belgische kippensector steeds voor ogen gehouden dat een Belgisch IKB-systeem aansluiting moest kunnen vinden bij de Nederlandse IKB Kip en dat beide systemen gelijkwaardig moesten zijn.
In juni 2005 kwamen de Productschappen Vee, Vlees en Eieren en vzw Belplume overeen een gelijkwaardigheidsonderzoek uit te voeren. De lastenboeken werden naast elkaar gelegd en het bleek dat het Belgische en het Nederlandse systeemop heel veel punten overeenstemmen, soms met andere accenten. 
De wezenlijke verschilpunten werden overgenomen zodat gelijkaardige en gelijkwaardige lastenboeken werden verkregen.
Op 12 juli 2006 tekenden beide partijen hun samenwerkingsovereenkomst in de priorij van Corsendonk.
 
Communicatie en respect
 
Belangrijk in de samenwerkingsovereenkomst is dat er nauw contact is tussen beide partijen en wederzijds respect. Concreet houdt dat regelmatig overleg en communicatie als er inhoudelijk iets wordt veranderd aan een lastenboek. Verder geldt ook het principe dat Belgische pluimveebedrijven zich engageren voor het Belplume-programma en dat de Nederlandse aansluiten bij IKB Kip.
 
BELPLUME LASTENBOEK
 
Het programma Belplume omvat maatregelen voor de gehele productiekolom van braadkippenvlees, ter bevordering van de kwaliteit van kippenvlees, het dierenwelzijn en ter optimalisatie van de ganse productiekolom door uitwisseling van informatie.
 
Met het oog op voedselveiligheid worden in het Belplume-programma maatregelen genomen om de microbiologische besmettingsdruk te verminderen. Daarom dienen insleep in het bedrijf en verspreiding op het bedrijf te worden voorkomen. Dat vergt consequente maatregelen met betrekking tot: 
• de infrastructuur, de constructie, het onderhoud en de reinheid van het bedrijf; 
• de aanvoer en de afvoer van de kippen; 
• de wijze waarop de kippen worden gehouden en verzorgd; 
• het bezoek door derden aan het bedrijf.
 
Daarnaast zijn voorwaarden opgenomen die een positief effect kunnen hebben op de algemene kwaliteit en het technisch rendement, zowel op niveau van de afzonderlijke schakel als van de totale productiekolom van braadkip.
 
Door aan alle voorwaarden te voldoen, geven de Belplume-erkende bedrijven aan dat zij er alles aan doen wat redelijkerwijs en binnen de contouren van de heersende wetgeving verwacht mag worden, om een optimale beheersing van de voedselveiligheid te realiseren.
 
Procedure
 
Het Belplume-programma omvat de minimale voorwaarden waaraan deelnemers moeten voldoen om de status "Belplume gecertificeerd bedrijf" te krijgen of te behouden. De eisen zijn gebaseerd op de volgende principes: 
• De wijze waarop het bedrijf wordt ingericht laat een hygiënisch management en een goede bedrijfsuitoefening toe, in het bijzonder wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor correct reinigen en ontsmetten; 
• Preventieve maatregelen om insleep van ziekten, pathogenen en/of contaminanten te voorkomen hetzij via dieren, diervoeders, diergeneesmiddelen, bezoekers en/of elk verkeer van en naar de hokken; 
• Hygiënemanagement waardoor het risico van horizontale besmetting zoveel mogelijk wordt vermeden; 
• Vastleggen en uitwisselen van informatie die inzicht geeft in de historiek en de status van de aanwezige productieronde; 
• Dierenwelzijn.
 
Belplume-lastenboek
 
Het Belplume lastenboek omvat volgende onderdelen: 
• de algemene voorwaarden; 
• de erkenningsvoorwaarden; 
• de bijlagen aan de erkenningsvoorwaarden; 
• de checklijsten.
 
De erkenningsvoorwaarden zijn opgedeeld in volgende onderdelen: 
• de erkenningsvoorwaarden voor reproductiebedrijven; 
• de erkenningsvoorwaarden voor braadkippenbedrijven; 
• de erkenningsvoorwaarden voor broeierijen; 
• de erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen en -uitsnijderijen.
 
Elke deelnemer verbindt zich er toe de algemene voorwaarden, de erkenningsvoorwaarden en de bijhorende bijlagen aangaande zijn specifieke activiteit correct na te leven en steeds te handelen in de geest van het Belplume-lastenboek. 
Thans zijn de erkenningsvoorwaarden voor reproductiebedrijven en voor braadkippenbedrijven beschikbaar en van kracht. De deelnemers aan het Belplume-programma krijgen een compleet lastenboek gratis bezorgd. Andere geïnteresseerden kunnen het lastenboek op aanvraag bekomen. Een lastenboek kost 25 euro.
 
Controle
 
Om toegelaten te worden tot het Belplume-programma dient de kandidaat-deelnemer een aangekondigde erkenningsaudit met gunstig gevolg doorlopen te hebben. Hierbij wordt bedoeld dat voldaan moet zijn aan alle major punten (M) en aan minimaal 75 % van de minorpunten (m). Omwille van de continuïteit volgt jaarlijks een aangekondigde opvolgingsaudit.
 
Op basis van de ingevulde checklijst, beoordeelt de controle-organisatie of de kandidaat-deelnemer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van het Belplume-lastenboek. De uiteindelijke beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de kandidaat-deelnemer en aan Belplume vzw, uiterlijk 1 maand na de audit.
 
Ingeval van een gunstige beoordeling wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemer. Indien de beoordeling ongunstig is, wordt schriftelijk en met vermelding van de reden(en) meegedeeld dat hetzij een hercontrole vereist is hetzij de kandidaat-deelnemer niet toegelaten wordt.