VLAM

VLAM
 
 
PROMOTIEBIJDRAGEN PLUIMVEE
 
Voor de toepassing van deze bijdrageregeling wordt verstaan onder :
• "Pluimvee": kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (ratites), die in gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees of van consumptie-eieren, als sierpluimvee of om in het wild te worden uitgezet; 
• "Konijn": elk tam konijn ongeacht leeftijd of geslacht; 
• "Vlees": alle karkassen en delen van pluimvee, geschikt voor menselijke consumptie; 
• "Konijnenvlees": alle vers, gekoeld, bevroren of diepgevroren vlees, afkomstig van een konijn; 
• "Slachthuis": elke inrichting waar pluimvee en/of konijnen worden geslacht overeenkomstig de bepalingen van de wet 15 april 1965 betreffende de keuring van de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, en eventueel in de plaats tredende wettelijke bepalingen;
 
Promotiefonds – subsector “pluimvee":
1. Erkende slachthuizen betalen een jaarlijkse bijdrage in functie van het aantal stuks geslacht pluimvee per jaar, namelijk : 
o minder dan 100.000 stuks : 75 euro; 
o meer dan 2.000.000 stuks : 2500 euro; 
o van 100.000 tot en met 2.000.000 stuks: 10 cent per begonnen schijf van 100 stuks. 
o De uit een andere lidstaat van de Europese Unie levend ingevoerde dieren worden niet in rekening genomen voor de betaling van deze bijdragen. 
2. Uitsnijderijen, voor intracommunautair handelsverkeer erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, betalen een jaarlijkse bijdrage van 250 euro indien hun capaciteit meer bedraagt dan 3 ton uitgesneden en / of uitgebeend vlees per week. Indien de capaciteit minder of gelijk is aan 3 ton betalen ze een jaarlijkse bijdrage van 75 euro. Uitsnijderijen die een technische eenheid vormen met een slachthuis zijn vrijgesteld van deze bijdrage.
 
Promotiefonds – subsector "konijnen":
• Wie konijnen slacht of laat slachten in een slachthuis betaalt een bijdrage van 3 euro per begonnen schijf van 100 geslachte konijnen, met uitzondering van uit een EU-lidstaat levend ingevoerde dieren. 
Aan de leverancier van de konijnen wordt daarvan 0,40 euro per begonnen schijf van 100 kilogram levend gewicht en aan de koper van de geslachte konijnen 1,25 euro per begonnen schijf van 100 kilogram konijnenvlees doorgerekend, met uitzondering van producten die niet voor consumptie worden aangeboden of die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. 
De betrokken bijdrageplichtigen brengen 1,25 euro per begonnen schijf van 100 kilogram niet voor consumptie aangeboden of niet voor menselijke consumptie geschikt vlees in mindering van de door hen verschuldigde bijdragen. 
• De slachthuizen betalen de in het vorige punt gestelde bijdragen, met een minimum van 150 euro per jaar aan VLAM en rekenen voor de inning geen kosten aan. 
• Wie geslachte konijnen uit derde landen invoert, betaalt een bijdrage van 2,50 euro per begonnen schijf van 100 kilogram ingevoerd konijnenvlees.